Motiviramo mlade na poduzetništvo. UKLJUČITE SE! We motivate youth for entreprenership. JOIN US!

Back to Top

 

logo_hump

gen_logo

Hrvatska unija malih poduzetnika – HUMP

GEN  PARTNER CROATIA / GEN EUROPE – GEW HOST CROATIA

je osnovana u svrhu promicanja, povezivanja, educiranja i zaštite interesa samozaposlenih poduzetnika, malih i srednje velikih društava s posebnim naglaskom na mikro poduzeća.

Hrvatska unija malih poduzetnika djeluje na području RH. U svrhu ostvarivanja ciljeva udruge obavlja slijedeće djelatnosti:

 • promoviranje samozapošljavanja te malog i srednjeg poduzetništva
 • pružanje informacija članovima o poduzetničkim temama i međusobno povezivanje članova
 • savjetovanje i educiranje članova
 • pružanje pomoći članovima u izradi projekata za natječaje u Hrvatskoj i inozemstvu (posebno natječaja EU), koji su u vezi s poduzetničkom djelatnosti članova
 • poslovno povezivanje u zemlji i svijetu
 • istraživanje tema vezanih uz malo i srednje poduzetništvo i njegov razvoj
 • pripremanje, organiziranje i vođenje seminara, predavanja i edukativnih tečajeva
 • izdavanje i prodaja knjiga, priručnika, edukativnih materijala, letaka i pamfleta u vezi s malim i srednjim poduzetništvom
 • surađivanje sa srodnim organizacijama, partnerskim institucijama i nadležnim državnim tijelima te iniciranje zakonskih prijedloga
 • povezivanje/udruživanje sa stranim udrugama/institucijama/organizacijama radi unaprjeđenja djelovanja udruge i postizanja ciljeva
 • obavljanje drugih poslova koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva i zadataka udruge

Radu udruge doprinosimo našim volonterskim radom.

Pridružite nam se ukoliko imate iskustvo, dobre ideje, slobodno vrijeme i motivaciju!


Croatian Small Business Union – CROSBU

GEN PARTNER CROATIA / GEW EUROPE – GEW Host Croatia 

was founded to promote, connect, educate and protect the interests of self-employed entrepreneurs, small and medium-sized companies with special emphasis on micro-enterprises.

Croatian Small Business Union operates on the territory of Republic of Croatia. In order to achieve the objectives of the association shall perform the following activities:

 • promoting self-employment and small and medium enterprises
 • providing information to members on entrepreneurial topics and members interconnection
 • advising and educating members
 • assist members in project creation for tenders in Croatia and abroad (particularly the EU tenders), which are related with  members’ entrepreneurial activities
 • business connections in the country and abroad
 • a topic research related to small and medium business and their development
 • preparing, organizing and conducting seminars, lectures and educational courses
 • publishing and sale of books, manuals, training materials, leaflets and pamphlets in connection with small and medium enterprises
 • co-operation with related organizations, partner institutions and relevant government bodies and initiating legislative proposals
 • connection / association with international associations / institutions / organizations to improve the association’s operations and to achieve goals
 • performing other duties that are necessary for achieving the goals and tasks of the association

We contribute to the association with our volunteer work.

Join us if you if you have experience, good ideas, free time and motivation!